skip to Main Content
+31 626178027 truusverspaget@hotmail.com

 

ALGEMENE VOORWAARDEN
De Pruttelpot, gevestigd te Helmond
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nr. 17169747

Art. 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Kadowinkel de Pruttelpot, verder aan te duiden als: “de Pruttelpot”, en de afnemer, van welke aard dan ook, alsmede op de daaruit voortvloeiende verbintenissen. Afwijkingen kunnen uitsluitend schriftelijk met de Pruttelpot overeengekomen worden.

1.2 Onder de “afnemers” wordt in deze voorwaarden verstaan de afnemer, dan wel een ieder die met de Pruttelpot een overeenkomst aangaat of wil aangaan, of voor wie de Pruttelpot een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht, alsmede dienst rechtsopvolgers.

1.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig of van toepassing is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.

1.4 Inkoop- en andere voorwaarden, welke de afnemer van toepassing verklaart, binden de Pruttelpot niet, tenzij deze schriftelijk door de Pruttelpot zijn aanvaard. Een dergelijke aanvaarding mag niet worden afgeleid uit de omstandigheid dat de Pruttelpot een mededeling van de afnemer dat deze de voorwaarden van de Pruttelpot niet aanvaardt en zijn eigen voorwaarden toepasselijk verklaart, onweersproken laat.

Artikel 2 Aanbiedingen

2.1 Alle door de Pruttelpot gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welk vorm dan ook, zijn vrijblijvend tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.2 Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

2.3 Door de Pruttelpot verstrekte prijslijsten, brochures, drukwerk etc. zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte.

2.4 De Pruttelpot behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren, betaling vooraf te verlangen of zekerheidsstelling te verlangen.

Artikel 3 Opdracht
3.1 De afnemer is ten opzichte van de Pruttelpot volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens vermeld in de opdracht. Een gedane opdracht bindt de afnemer.

3.2 De Pruttelpot biedt de afnemer de mogelijkheid om opdrachten telefonisch te plaatsen, per fax of elektronisch. Telefonische opdrachten dienen steeds onmiddellijk schriftelijk te worden bevestigd. Bij gebreke van een schriftelijke bevestiging, is de Pruttelpot gerechtigd te vertrouwen op hetgeen telefonisch is gemeld en draagt de afnemer alle verantwoordelijkheid ter zake. De Pruttelpot behoudt zich ter zake alle rechten voor.

3.3 Bij het plaatsen van een opdracht bij de Pruttelpot dient de afnemer zichzelf te identificeren. Een opdracht die elektronisch wordt geplaatst en waarin de Klantidentificatie van de afnemer genoemd of gebruikt wordt, heeft dezelfde bindende waarde als een door de afnemer ondertekende inkooporder. De Pruttelpot kan de veiligheid van het Internet en de mogelijkheid van onderschepping of verstoring van gegevens die door de afnemer zijn overgezonden met gebruik van de juiste Klantidentificatie echter niet garanderen en kan hiervoor door de afnemer op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. de Pruttelpot is gerechtigd om er volledig op te vertrouwen dat de gegevens met betrekking tot de opdracht, voor wat betreft de inhoud en de vorm, die zij van de afnemer ontvangt, de correcte gegevens zijn.

3.4 De Pruttelpot is gerechtigd om volledig te vertrouwen op de inhoud en vorm van opdrachten, die worden geplaatst met gebruik van de Klantidentificatie van een afnemer. De Pruttelpot is bijgevolg gerechtigd om aan de afnemer wiens Klantidentificatie werd gebruikt te leveren, te factureren en van deze afnemer betaling te verlangen met betrekking tot de opdrachten geplaatst met zijn Klantidentificatie. De afnemer is volledig en alleen verantwoordelijk voor het gebruik en de geheimhouding van de hem door de Pruttelpot toegekende Klantidentificatie.

3.5 In geval van verlies of misbruik van de Klantidentificatie ten gevolge waarvan de Pruttelpot schade lijdt, dient de afnemer de Pruttelpot hiervoor schadeloos te stellen. De afnemer dient zodanige veiligheidsmaatregelen en procedures te voorzien ten einde te garanderen dat de hem toegekende Klantidentificatie uitsluitend door bevoegd personeel en voor geautoriseerde doeleinden gebruikt wordt. In het bijzonder dient de afnemer bij verlies, bij misbruik of bij poging tot misbruik van de klantidentificatie, de Pruttelpot onmiddellijk nadat de afnemer daarvan kennis heeft of had moeten hebben op de hoogte te brengen en alle nodige maatregelen te nemen ten einde de gevolgen hiervan tot het uiterste te beperken.

Artikel 4 Totstandkoming van overeenkomsten

4.1 Een overeenkomst komt tot stand nadat de Pruttelpot een opdracht schriftelijk heeft bevestigd of nadat de Pruttelpot met de uitvoering van de opdracht is begonnen. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de afnemer daartegen binnen drie werkdagen schriftelijk bezwaar maakt.

4.2 Aanvullingen en wijzigingen op een overeenkomst, binden de Pruttelpot slechts voor zover zij door de Pruttelpot schriftelijk zijn bevestigd.

5.1 Alle prijzen en tarieven zijn in Euromunt en inclusief BTW en exclusief kosten van verzending. De verzendkosten zullen u separaat in rekening worden gebracht op basis van werkelijk gewicht en/of afmeting.

5.2 De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbiedingen bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten etc. In geval van verhoging van één of meer der kostprijsfactoren is de Pruttelpot gerechtigd om de prijs dienovereenkomstig te verhogen, ongeacht of de wijziging voor de Pruttelpot al dan niet voorzienbaar was ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. Een dergelijke prijsverhoging geeft de afnemer niet het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 6 Betaling

6.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling te geschieden door storting of overmaking op een door de Pruttelpot aangewezen bank- of girorekening binnen 8 dagen na factuurdatum. De op de bank/giroafschriften van de Pruttelpot vermelde valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.

6.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zal betaling plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde dan ook.

6.3 Al hetgeen de afnemer betaalt strekt allereerst tot voldoening van verschuldigde rente en/of (invorderings)kosten en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande facturen.

6.4 Indien de afnemer de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de afnemer van rechtswege in verzuim zijn en heeft de Pruttelpot, onverminderd haar overige toekomende rechten, het recht te harer keuze aan de afnemer over het gehele verschuldigde bedrag rente in rekening te brengen, uitmakende de op dat moment geldende wettelijke rente, vermeerdert met een opslag van 3% op jaarbasis. Deze rente zal worden berekend vanaf de vervaldag van de betrokken factuur tot en met de dag der algehele voldoening. Bovendien komen alle te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten voor rekening van de afnemer. De hoogte van de aan de Pruttelpot verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten wordt bepaald op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 175,-.

6.5 Indien de Pruttelpot daartoe aanleiding ziet, kan de Pruttelpot nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan zij de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten.

6.6 Zolang de Pruttelpot geen kredietlimiet op afnemer heeft ontvangen wordt alleen tegen vooruitbetaling van de factuur geleverd.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

7.1 Alle geleverde zaken blijven eigendom van de Pruttelpot totdat de afnemer volledig aan zijn betalingsverplichting voortvloeiende uit de overeenkomst heeft voldaan.

7.2 De afnemer mist het recht de door de Pruttelpot geleverde zaken aan derden af te staan, in (onder)pand of stille verpanding te geven totdat de gehele koopsom en eventueel de daarbij komende kosten volledig zijn betaald.

7.3 In geval de afnemer enige verplichting voortvloeiend uit de rechtsverhouding met de Pruttelpot, in het bijzonder de betalingsverplichting, niet of niet volledig nakomt, is de Pruttelpot gerechtigd om na ingebrekestelling de geleverde zaken terug te nemen, in welk geval de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van de Pruttelpot tot het vorderen van kosten van schade en interesten.

7.4 De afnemer is gehouden, onverkort het bovenstaande, als een goed huisvader te zorgen voor de geleverde zaken, zolang daarvan geen volledige betaling heeft plaatsgevonden.

7.5 De afnemer is verplicht de geleverde zaken waarvan het eigendom bij de Pruttelpot berust afgescheiden te bewaren dan wel anderszins individualiseerbaar opgeslagen te houden.

7.6 Voorts is de afnemer gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven op verzoek van de Pruttelpot.

Artikel 8 Termijn en Levering

8.1 Alle door de Pruttelpot genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan de Pruttelpot bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan,vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat, onverminderd hetgeen hierna is bepaald omtrent overmacht.

8.2 Overschrijding van de door de Pruttelpot opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.

8.3 Annulering van orders kan alleen na schriftelijke bevestiging van de Pruttelpot. In geval van annulering van de opdracht door afnemer heeft de Pruttelpot het recht om 25% van de overeengekomen prijs van de goederen in rekening te brengen, onverkort het recht van de Pruttelpot op grond van geleden verlies en gederfde winst het meerdere te vorderen.

Back To Top
De Pruttelpot

De Pruttelpot